زیبایی آفرینش

چرخ رنگارنگ هستی

رنگ خلقت بی بدیل الهی است. تنوع بی نظیرش را در پهنه هستی و در گردش زمین به خوبی می توان به تماشا نشست. در خنکای بهار و در رقص و پایکوبی طبیعت، رنگ های شاد در گل های بنفشه، رزهای هفت رنگ و سنبل ها، سبز روشن و زنده …