پاره فکر
3

تنهایی، بدون احساس تنهایی!

مرگ تنهایی است بدون احساس تنهایی. شاهرخ مسکوب تنهایی، بدون احساس تنهایی را بسیار دوست دارم. چیزی به‌راستی رشک‌برانگیز است، البته در صورت موجود بودن در این جهان خاکی. تنهایی فرصت گران‌بهای خلوت کردن با خود است، اما کمی که می‌گذرد، احساس تنهایی به اریکه احساسی سرزمین ذهن هجوم می‌آورد …