پرسش های مهم
2

تفکر زیستی چیست و چرا باید آن را بشناسیم؟

مرد فقیری به شهری وارد شد، هنوز خورشید طلوع نکرده بود و دروازه شهر باز نشده بود. پشت در نشست و منتظر شد، ساعتی بعد در را باز کردند، تا خواست وارد شهر شود، جمعی او را گرفتند و دست‌بسته به کاخ پادشاهی بردند؛ هر چه التماس کرد که مگر …